Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silavkrasti" ir noslēgusi 2014. gada 30. jūnija līgumu Nr. KPFI-15.3/113 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Silavkrasti" ražošanas ēkās" īstenošanu.

Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte ir 62.435148% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt:

  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju vismaz 169030.68 kg CO2 gadā;
  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju attiecību pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.44 kg CO2 / euro gadā.

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silavkrasti" ir noslēgusi 2015. gada 1. decembrī līgumu Nr. KPFI-15.4/121 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Silavkrasti" ražošanas ēkā Liepājā" īstenošanu.


Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte ir 64,438937% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.


Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 27,66 tonnām gadā.